ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സൈസ്കുറക്കാം how to compress video and cut audio
Download link
http://bit.ly/36QWEpA

source